Häggån-projektet

Storskaligt projekt med potential för global försörjning av kritiska metaller och mineral

Inbjudan till samt underlag för samrådsmöte inför koncessionsansökan

Spela videoklipp

Häggån-fyndigheten ligger i Bergs kommun i Jämtlands län i centrala Sverige. Fyndigheten ägs till 100 procent av Aura Energy genom dotterbolaget Vanadis Battery Metals AB.

Det är en tillgång av global strategisk betydelse som är viktig för Sverige och Europa, med potentialen att leverera nödvändiga, pålitliga och välhanterade leveranser av kritiska metaller och mineral som kommer att hjälpa till att omvandla världsdelens ekonomi.

Aura Energy är medlemmar i Svemin – branschorganisationen för gruvor, mineral- och metallproducenter i Sverige som även är en del av företagarorganisationen Svenskt Näringsliv.

En idéstudie (Scoping study) släpptes den femte september 2023, studien visar på goda ekonomiska parametrar för Häggånprojektet, vänligen se sammanfattning nedan:

Processing Rate Mtpa V2O5 ktpa SOP ktpa Capital US$ million NPV Base Case US$ million NPV (incl U3O8)1 US$ million IRR % Payback years
3.5 10.4 217 $592M $380 - $1,2312 $756 - $1,6063 26-47%2 1.5 to 2.0

1 Förbudet mot uranbrytning ligger för närvarande fast, med nuvarande regerings uttryckta ambition att ta bort förbudet.
2 V2O5 pris mellan US$7.0/lb och $13/lb, SOP pris på US$650/t K2O, ett nickelpris på US$20,000/t, ett molybdenpris på US$51,000/t samt ett zinkpris på US$2,500/t, med 70% betalbarhet för basmetallenheter.
3 V2O5 pris mellan US$7.0/lb och $13/lb, SOP pris på US$650/t K2O, U3O8 pris på US$65/lb, ett nickelpris på US$20,000/t, ett molybdenpris på US$51,000/t samt ett zinkpris på US$2,500/t, med 70% betalbarhet för basmetallenheter. Med förbehåll för den förmodade förändringen av svensk lagstiftning.

Värdefulla metaller och mineral

Häggåns polymetalliska malm innehåller flera element i alunskifferformationen. Alunskifferformationen sträcker sig nästan hela vägen längs Kaledoniderna (de svenska fjällen) samt i delar av Skåne, Närke, Västergötland, Östergötland, Gotland och Öland. Den är som tjockast längs fjällen på grund av överskjutningarna som skapade bergskedjan för 510-400 miljoner år sedan. Alunskiffern är geologiskt rik och innehåller en mängd ekonomiskt värdefulla mineral, inklusive vanadin, nickel, molybden, zink och kaliumsulfat.

Vanadin

Vanadin används främst inom ståltillverkning idag, men efterfrågan ökar också som elektrolyt i redoxflödesbatterier för att lagra elektricitet.

Nickel

Nickel används både inom ståltillverkning och i vissa typer av batterier.

Molybden och zink

Molybden och zink används inom ståltillverkning för att producera specialstål.

Kaliumsulfat

Kaliumsulfat används som gödning inom jordbruket.

Spela videoklipp

Uran finns
i malmen

Häggåns fyndighet innehåller också uran som kan användas som bränsle för koldioxidfri kärnenergi. Svensk lagstiftning förbjuder för närvarande utvinning av uran. En debatt pågår för att granska och möjligen förändra det nuvarande förbudet, men om det kvarstår föreslår Aura Energy att uran som hittas under gruvdriften ska bortskaffas i en särskild lagringsanläggning för torravfall.

Hållbarhet och
bolagsstyrning

Aura Energy kommer att bygga och driva Häggån-fyndigheten enligt global högsta standard när det gäller miljömässiga och sociala hänsyn samt bolagsstyrning, och i enlighet med bästa praxis i Sverige och världen. Processen kommer att bedrivas i samråd och med hänsyn tagen till lokalbefolkning och berörda beslutsfattare på såväl lokal som nationell nivå.

Privatägd mark

Fyndigheten är inom privatägd mark som för närvarande används för skogsbruk.

Progressiv efterbehandling (rehabilitering)

Vid drift kommer dagbrottet i Häggån att vara begränsat i storlek och planeras att drivas med en liten påverkan och progressiv efterbehandling (rehabilitering).

Kontinuerlig gruvdrift
och efterbehandling (rehabilitering)

Den gruvmetod som för närvarande planeras innebär ett mindre dagbrott som successivt kommer att brytas och sedan avslutas, fyllas igen och återvegeteras. Denna modell med kontinuerlig efterbehandling är bästa praxis globalt och säkerställer att miljöpåverkan begränsas under hela gruvans livslängd.

Liten påverkan

Gruva med liten påverkan, progressiv efterbehandling (rehabilitering)

Vattenhantering

Vattenhantering är ett primärt fokus. En detaljerad hydrologisk studie genomförs för att säkerställa att gruvdriften inte påverkar den lokala vattenförsörjningen.

Ekonomiska
möjligheter

Tack vare fyndighetens storlek har Häggån potentialen att skapa betydande sysselsättning, affärsmöjligheter och välstånd för både Sverige och orten under mer än 100 år.

Lokala arbetstillfällen

Projektet beräknas skapa cirka 1 500 lokala arbetstillfällen under byggperioden och 350 permanenta arbetstillfällen när en gruva är i drift.

Nästa steg

Nästa steg är en förstudie som visar de tekniska och ekonomiska parametrarna samt genomförbarheten av projektet.

Teknisk resursdata

En uppgradering av resurserna för Häggån-projektet tillkännagavs av företaget den 10 oktober 2019. Denna resursuppskattning baseras på 16 500 meter av diamantborrning i 91 borrhål och har rapporterats enligt Joint Ore Reserves Committee (JORC) Code of 2012 av H&S Consultants. Resursuppskattningen visas nedan vid olika gränsvärden för V2O5.
Note: A 0.2% V2O5 cut-off was selected to report the October 2019 Project Resource Estimate which includes an Indicated Resource of 42Mt at 0.35% V2O5 (containing 320Mlbs V2O5), and an Inferred Resource of 1.9Bt at 0.30% V2O5 (containing 13Blbs V2O5).
V2O5 Cut-off Class Mt Ore V2O5 Mo Ni Zn K2O Million lbs
% % ppm ppm ppm % V2O5
0.10 Indicated 45 0.34 213 365 501 4.11 332
Inferred 2,503 0.27 200 312 433 373 14,873
0.20 Indicated 42 0.35 217 375 512 4.13 320
Inferred 1,963 0.30 212 337 463 3.80 13,010
0.30 Indicated 61 0.38 223 398 536 4.22 258
Inferred 954 0.35 226 374 503 3.95 7,390
0.40 Indicated 11 0.44 225 429 580 4.46 101
Inferred 113 0.43 232 419 562 4.25 1,072

Source: ASX Release: Häggån Battery Metal Project Resource Upgrade Estimate Successfully Completed, 10 October 2019

Anmäl ditt intresse för de senaste ASX meddelandena